داستان موفقیت

و داستان ادامه دارد ...

طراحی شده توسط شرکت نرم افزاری راسپینا

داستان موفقیت

پیش دبستان و دبستان دخترانه همیشه بهار

پروژه وب سایت آموزشی پیش دبستان و دبستان دخترانه همیشه بهار، توسط سرکار خانم امجدی و سرکار خانم همتی، در ابتدا به شرکت نرم افزاری راسپینا واگذار شد. پس از رضایت مندی این مدرسه از سامانه مدیریت آموزش مدرسه افزار، این سامانه، برای شعبات دیگر، همانند مهد کودک همیشه بهار و پیش دبستان و دبستان پسرانه نوید بهار نیز تهیه گردید

این پروژه شامل بخش های متفاوتی مانند طراحی منحصر به فرد، آموزش الکترونیک، اتوماسیون محیط آموزشی و ... می باشد.

و داستان ادامه دارد ...