داستان موفقیت

و داستان ادامه دارد ...

طراحی شده توسط شرکت نرم افزاری راسپینا

داستان موفقیت

مجتمع آموزشی سروش

پس از انجام پروژه های موفق متعدد در مراکز آموزشی مطرح کشور، پروژه پرتال جامع و تمامی شعبات استان تهران و مازندران مجتمع آموزشی سروش، توسط جناب آقای شیرازی و سرکار خانم پرهیزکاری به شرکت نرم افزاری راسپینا واگذار گردید و در حال حاضر این پروژه در بخش های گوناگون وب سایت، سامانه های آموزشی و... در تمامی شعبات مورد استفاده کاربران می باشد.

این پروژه شامل بخش های متفاوتی، مانند طراحی منحصر به فرد ، آموزش الکترونیک، اتوماسیون محیط آموزشی، انواع سامانه های آموزشی و ... می باشد.

و داستان ادامه دارد ...