داستان موفقیت

و داستان ادامه دارد ...

طراحی شده توسط شرکت نرم افزاری راسپینا

داستان موفقیت

مجموعه مدارس سلام

پس از انجام پروژه های موفق متعدد در مراکز آموزشی مطرح کشور و واحد های مختلف مجموعه مدارس سلام پروژه پرتال جامع و مرکزی مجموعه مدارس سلام توسط جناب حجاریان و میرنظام به شرکت نرم افزاری راسپینا واگذار گردید و در حال حاضر این پروژه در حال استفاده کاربران می باشد.

این پروژه شامل بخش های متفاوتی مانند طراحی منحصر به فرد ، آموزش الکترونیک ، اتوماسیون محیط آموزشی و ... می باشد.

و داستان ادامه دارد ...