داستان موفقیت

و داستان ادامه دارد ...

طراحی شده توسط شرکت نرم افزاری راسپینا

داستان موفقیت

مجتمع آموزشی پیام غدیر

شروع همکاری، ابتدا با پروژه وب سایت آموزشی دبیرستان دوره دوم این مجتمع آموزشی آغاز گردید. سپس، شعبات دیگر این مجتمع، به علت رضایت مندی از پروژه اولیه، به این سامانه مدیریت آموزش پیوسته و در عرصه های گوناگون آموزشی از آن بهره مند شدند.

این پروژه شامل بخش های متفاوتی مانند طراحی منحصر به فرد، آموزش الکترونیک، اتوماسیون محیط آموزشی و ... می باشد.

و داستان ادامه دارد ...