داستان موفقیت

و داستان ادامه دارد ...

طراحی شده توسط شرکت نرم افزاری راسپینا

داستان موفقیت

پیش دبستان و دبستان دخترانه خانه دوست

داستان، از پیشنهاد همکاری یکی از دبستان های نوین تهران آغاز شد. فاز توسعه و پیاده سازی پرتال، بسیار سریع صورت گرفت و در حال حاضر، طی چندین سال اخیر، به صورت مستمر، توسط کاربران مورد استفاده قرار گرفته است.

در بخش طراحی این وب سایت نظرات مدیریت به صورت مستقیم اعمال شد.

این پروژه شامل بخش های متفاوتی مانند طراحی منحصر به فرد، آموزش الکترونیک، اتوماسیون محیط آموزشی و ... می باشد.

و داستان ادامه دارد ...